بزرگسالان

  • پشتیبانی در ارسال درخواست ها – راهنماهای فرم
  • توصیه هایی برای کارگران سیار و قربانیان استثمار کار
  • جستجوی شغل Daimler
  • فوتبال داخل سالن برای پناهندگان
  • قطار -راه‌آهن آلمان
  • Immowelt
  • آموزش عمومی و حرفه ای بزرگسالان
  • مشاوره رویه پناهندگی – AWO برمن
  • بورس موقعیت‌های شغلی – آژانس کار
  • گزینه‌های سفر اشتراکی