کار و آماده‌سازی حرفه‌ای

افراد جویای کار و کارمندان

Arbeit finden & bewerben

در این بخش، اطلاعاتی در خصوص جستجوی کار و درخواست دادن برای آن می‌یابید. همچنین اطلاعاتی در مورد تأیید مدارک، کارآموزی، آموزش و نیز آماده‌سازی حرفه‌ای و تحصیلات تکمیلی وجود دارد.

Arbeitsalltag & Arbeitsrecht

در این بخش، اطلاعاتی در خصوص روز کاری و قانون کار می‌یابید. اطلاعاتی در باره قرارداد کاری و پرداخت حقوق، انواع مختلف کار و موضوع کار، پول و مرکز کاریابی نیز در دسترس شما قرار دارد.

Finanzielle Unterstützung

همچنین در این بخش می‌توانید با فرصت‌های حمایتی موجود و شرایط استفاده از آنها آشنا شوید.

کارفرمایان و خویش‌فرمایان

Angestellte & Aufenthaltsstatus

در این دسته اطلاعاتی در مورد الزامات و مراحل استخدام مهاجران یا متخصصان خارج از کشور را خواهید یافت. همچنین خواهید فهمید که برای مشاوره با چه کسی می‌توانید تماس بگیرید.

Antidiskriminierung & Diversity

در این بخش خواهید آموخت که اصطلاح ضد تبعیض و تنوع به چه معنی است و چگونه می توانید این مباحث را در شرکت خود نهادینه کنید. همچنین مطلع می‌شوید که برای مشاوره با چه کسی می توانید تماس بگیرید.

Selbstständigkeit

در این بخش اطلاعاتی در خصوص خویش‌فرمایی پیدا خواهید کرد.