مشاوره شغلی و یکپارچگی پناهجویان و پناهندگان – AfZ

در شبکه BIN می‌توانید درباره موضوع شغل مشاوره دریافت کنید. گروه هدف مرکز مشاوره، افرادی هستند که مجوز اقامت موقت، حکم تحمل یا یک مجوز اقامت دائم دارند.

در موارد زیر کمک ارائه می‌شود

  • آشنایی شغلی،
  • تایید مدارک آموزشی خارجی
  • جستجوی کلاس‌های آلمانی
  • مسائل مربوط به قوانین اقامت و مجوز کار
  • جستجوی موقعیت‌های آموزش یا کار و روش‌های تعیین صلاحیت تکمیلی شغلی.

این موارد نیز ارائه می‌شوند:

  • آشنایی با حوزه کاری
  • کمک در درخواست کار
  • معرفی به محل‌های آموزش، کارآموزی و کار
  • کارگاه‌ها و سمینارهای مرتبط با کار
  • شبکه‌سازی با سایر افراد، مراکز و سازمان‌های مفید رسمی و داوطلب

 

اطلاعات بیشتر را می‌توانید در اینجا پیدا کنید in diesem Flyer.

 

BIN Förderlogos

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , ,