بخش تخصصی اسکان – Elbe-Weser Welten gGmbH

بخش تخصصی اسکان در EWW به افراد بزرگسال دارای معلولیت ذهنی، جسمی، روانی یا معلولیت‌های چندگانه، یک برنامه قابل انعطاف و باز اسکان و پشتیبانی را ارائه می‌کند که در هر کدام پارامترهای انفرادی را در نظر می‌گیرد. بسته به این که چقدر کمک نیاز است، برنامه‌های متفاوت اسکان وجود دارند.

برنامه اسکان EWW یک برنامه کمک یکپارچگی بر اساس ماده 90 بخش 5 از کتاب نهم کتاب قانون اجتماعی (SGB IX) مشارکت اجتماعی است.

ProviderElbe-Weser Welten gGmbH
AddressKrüselstraße 18A, Bremerhaven
Time

8.00-16.00 Uhr

Contact PersonFrau Martina Hanke
Phone+49 471 926 898 342
Emailmartina.hanke@eww.de
Websiteeww.de
Foto vom Eingang zum Fachbereich Wohnen
© Elbe-Weser Welten gGmbH
Elbe-Weser Welten gGmbH

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.