دختران

  • مشاوره برای زنان – pro familia برمرهافن
  • برابریِ حقوق زن – ZGF
  • تلفن ویژه دختران – پروژه کمک به جوانان برمرهافن