کودکان

  • کارآگاهان محیط زیست – مرکز خانواده Vieländer Weg
  • مشاوره برای کودکان، جوانان و والدین – pro familia
  • کمک مدرسه برای افراد دارای معلولیت – eww
  • برنامه‌های تئاتر و کنسرت – تئاتر شهر برمرهافن
  • تقویت مثبت کودکان – Rückenwind برای معلمان و کودکان
  • Pferdestall برمرهافن – آتلیه Kunst & Nutzen
  • تورهایی در گالری 149 – پروژه برمرهافن برای فرهنگ
  • مرکز کمک اولیه بین‌رشته‌ای – مشاوره برمرهافن
  • دیدار در ناحیه شهری وولسدورف – اداره جوانان، خانواده و زنان
  • پارک بازی له‌هِر‌هایده – اداره جوانان، خانواده و زنان