زنان

  • مشاوره برای زنان – pro familia برمرهافن
  • مرکز خانواده Neuelandstraße
  • مرکز مشاوره زنان ZiB «آینده شغلی» – AfZ
  • زنان فعال در وولسدوف و گرون‌هوفه «FinA» – AfZ
  • برابریِ حقوق زن – ZGF
  • دوره‌های آلمانی برای زنان « MiA» – PädZ
  • تلفن ویژه دختران – پروژه کمک به جوانان برمرهافن
  • مرکز مشاوره زنان، کمک در زمینه خشونت خانگی، کمک برای زنان بی‌خانمان – Gisbu
  • کافه زبان برای زنان – کتابخانه شهری و کلیسای صلیبی بندر برمن