خانواده ها

  • قطار -راه‌آهن آلمان
  • تابلوی اعلانات bremen.de
  • اشپارکاسه برمرهافن
  • کارآگاهان محیط زیست – مرکز خانواده Vieländer Weg
  • آگهی های کوچک Ebay
  • کارت سلامت – AOK برمرهافن
  • مشاوره برای کودکان، جوانان و والدین – pro familia
  • کار روزانه در Dialog – انجمن حقوق برابر (Dialog)
  • مرکز خانواده Neuelandstraße
  • مرکز خانواده Brakhahnstraße