پشتیبانی

  • پشتیبانی در ارسال درخواست ها – راهنماهای فرم
  • توصیه هایی برای کارگران سیار و قربانیان استثمار کار
  • Immowelt
  • مشاوره رویه پناهندگی – AWO برمن
  • Immonet
  • بورس دوره‌های کارآموزی – اتاق مهارتهای دستی برمن
  • تابلوی اعلانات bremen.de
  • اشپارکاسه برمرهافن
  • WG gesucht (جستجوی خانه مشترک)
  • جلسه زبان و یادگیری