آماده‌سازی حرفه‌ای

  • آموزش عمومی و حرفه ای بزرگسالان
  • بورس دوره‌های کارآموزی – اتاق مهارتهای دستی برمن
  • آموزش / بازآموزی به عنوان یک مربی
  • بورس دوره‌های کارآموزی – اتاق بازرگانی برمن
  • مرکز خانواده Neuelandstraße
  • EMMA- مادران مهاجر فعال و موفق! – AfZ
  • :here studies – تحصیل آمادگی برای پناهندگان – آکادمی HERE AHEAD
  • دوره‌های زیان حرفه‌ای سطح B2-مدرسه بزرگسالان برمرهافن
  • دوره‌های یکپارچگی – PädZ
  • دوره های زبان حرفه‌ای