مشاوره

  • پشتیبانی در ارسال درخواست ها – راهنماهای فرم
  • توصیه هایی برای کارگران سیار و قربانیان استثمار کار
  • مشاوره رویه پناهندگی – AWO برمن
  • بورس موقعیت‌های شغلی – آژانس کار
  • متخصصان سلامت در ناحیه
  • بورس دوره‌های کارآموزی – اتاق بازرگانی برمن
  • خدمات خوش آمدگویی – خدمات شرکت‌های برمن
  • تلفن پشتیبانی «زنان باردار در شرایط اضطراری»
  • مرکز مشاوره اچ‌آی‌وی/ایدز – اداره سلامت برمرهافن
  • مشاوره در موضوعات حقوق اجتماعی برای اعضاء – SoVD