SchülerFörderKreis – PädZ

در SchülerFörderKreis موارد زیر ارائه می‌شوند:

  1.  کمک درسی
    کمک درسی در دروس: آلمانی، ریاضی، انگلیسی، فیزیک، زیست‌شناسی و شیمی کمک جانبی به صورت انفرادی و گروهی انجام می‌شود. هزینه‌های کمک جانبی ممکن است تحت شرایطی از سوی مرکز کار یا اداره امور اجتماعی تقبل شوند.
  2.  کمک برای کودکان دارای ضعف خواندن و نوشتن
    نخست، تعیین می‌شود فرزند شما چه توانایی‌هایی در این زمینه‌ها دارد. بر این اساس تعیین می‌شود فرزندتان چه چیز نیاز دارد تا بهتر شود. برنامه‌های کامپیوتری درمان یادگیری نیز به کار گرفته خواهند شد. هزینه‌ها ممکن است تحت شرایطی از سوی مرکز کار یا اداره امور اجتماعی تقبل شوند.
  3.  کلاس‌‌های سوادآموزی (همکاری با اداره آموزش)
    در این کلاس‌ها حداکثر 12 دانش‌آموز دارای نیاز به تقویت از سوی دو معلم پشتیبانی و مراقبت می‌شوند. کودکان اصول خواندن و نوشتن و اصول محاسبه را یاد می‌گیرند. سفرها و گردش‌ها نیز جزء برنامه هستند.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,