فرایند پناهندگی

فرایند پناهندگی هم از نظر قوانین اروپایی و هم قانون پناهندگی آلمانی، بر اساس شرایط سیاسی روز هماهنگی می شود، یعنی بر اساس وضعیت روز تغییر می یابد.

خلاصه ای کلی از روند یک فرایند پناهندگی را می توانید در وبسایت اداره فدرال مهاجرت و آوارگان (BAMF) ببینید: http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/fluechtlingsschutz-node.html

مهم است که مشاوره دریافت کنید. برای این منظور به قسمت «مشاوره حقوقی» مراجعه کنید.

سؤالات متداول

3 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی