ارتباط و رسانه ها

در اینجا می توانید اطلاعات مربوط به روش های ارتباطی را که در آلمان می توانید استفاده کنید پیدا کنید. در کنار تلفن، اینترنت و تلفن همراه، برای مثال «پست آلمان» برای مکاتبات پستی وجود دارد. مکاتبات پستی پیش از هر چیز زمانی لازم است که فرد می خواهد با ادارات رسمی ارتباط برقرار کند.

سؤالات متداول

2 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی