شراکت های دو نفره – Start with a Friend

تحت شعار «غریبه ها می توانند دوست شوند»، Start with a Friend دیدار میان آوارگان و افراد محلی را ممکن می سازد. می توانید افراد جدید را بشناسید، دوستی هایی ایجاد کنید و به این ترتیب در زمینه یکپارچگی در جامعه کمک دریافت کنید.

برای مشارکت، می توانید در وبسایت Start with a Friend نام نویسی کنید.

ProviderStart with a Friend
Emailinfo@start-with-a-friend.de
Websitestart-with-a-friend.de