دوره‌های آشنایی اولیه – Malteser برمن

Malteser به سفارش اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان دوره‌های معروف به دوره‌های آشنایی اولیه را ارائه می‌کند. دوره‌های آشنایی اولیه، از زمانی که وارد آلمان می‌شوید به شما کمک می‌کنند. در این دوره‌ها شما کمی با آلمان آشنا می‌شوید و با این کار دانش ‌آلمانی خود را بهتر می‌کنید. در این دوره می‌توانید با بسیاری از افراد آشنا شوید و زبان آلمانی را باهم یاد می‌گیرید و با فرهنگ آلمان آشنا می‌شوید.

در صورتی می‌توانید در این دوره‌ها شرکت کنید که درخواست پناهندگی داده باشید (دورنمای نامعلومِ ماندن)، هنوز امکان شرکت در دوره یکپارچگی را نداشته باشید و اهل یکی از کشورهای امن نباشید. اگر هنوز جای خالی وجود داشته باشید، در زمانی که منتظر یک موقعیت خالی در یک دوره یکپارچگی هستید هم می‌توانید در این دوره شرکت کنید.

این دوره رایگان است و هر لحظه می‌توانید آن را آغاز کنید.

اطلاعات بیشتر در بروشور موجود است. برای اطلاعات بیشتر درباره دوره‌ها، لطفا با ارائه‌کننده تماس بگیرید.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: