درباره “Welcome to Bremerhaven”

Projektteam Welcome to Bremerhaven
Projektteam “Welcome to Bremerhaven”

 

 

در www.welcometobremerhaven.de، ما صمیمانه به همه مهاجران به برمرهافن خوشامد می گوییم!

برای اینکه با محیط برمرهافن آشنا شوم چه چیزی باید بدانم؟ برای مشاوره به کجا بروم؟ Welcometobremerhaven.de قصد دارد پیشنهادات و نقاط تماس مهمی را برای پناهندگان و مهاجران در برمرهافن به طور شفاف ارائه نماید. این وبسایت با توجه به ایده “خوشامدگویی به برمن” طراحی شد و به زبان های آلمانی، انگلیسی، عربی و فارسی در دسترس است. هدف از تصویرنگارها و عکس های قابل فهم بین المللی ایجاد دسترسی به محتوا برای افرادی است که به زبان های ارائه شده صحبت نمی کنند.

هدف این وبسایت کمک به یکپارچه سازی و تسهیل مشارکت در زندگی اجتماعی است. این وبسایت، به غیر از پناهندگان و مهاجران، بستر اطلاعاتی مهمی برای داوطلبان، مقامات و سایر ذینفعان است.

بانیان این پروژه عبارتند از انجمن همکاری آژانس های رسانه ای vomhörensehen و tjards.com، دفتر هماهنگی زبانی ایالت برمن و شورای شهر برمرهافن. صندوق اجتماعی اروپا تأمین مالی توسعه وبسایت را انجام داد.

آبا پرسشی دارید یا می خواهید در این پروژه شرکت کنید؟ در این صورت، به ما ایمیل بزنید: info@welcometobremerhaven.de

پروژه همکاری:
Koopertionspartner Welcome to Bremerhaven
ا حمایت:
Unterstützer WtBrhvشبکه خوشامدگویی به برمن بخشی از برنامه تأمین مالی سراسری “یکپارچه سازی از طریق کسب صلاحیت” (IQ) ” است