راهنمای گام نخست

صمیمانه به برمن خوش آمدید.

ما می خواهیم در  مراحل نخست استقرار شما در برمن، به شما کمک کنیم. روند کار همیشه ساده نیست و بعضا فرد نمی داند چگونه ادامه دهد. برای این حالت ها، برنامه های مختلف مشاوره و کمک وجود دارد که آنها را می توانید در این صفحه پیدا کنید. راهنمای گام نخست، مهمترین مراحل نخست و مراکز پاسخگویی را گردآوری کرده است: