دوره‌های زبان شغلی

برای اینکه بتوانید در آلمان کار کنید، باید به خوبی آلمانی صحبت کنید. در برخی مشاغل، یک دامنه لغت ویژه و تخصصی را لازم دارید. این دامنه لغت را می توانید در کلاس های زبان مربوط به مشاغل یاد بگیرید. یعنی در این کلاس ها آلمانی ویژه یک شغل مشخص و یا برای مشاغل عمومی را یاد می گیرید.

سطح مورد نظر زبان در اینجا اغلب B2 است. دوره‌های زبان حرفه‌ای به شکل دوره‌های پایه زبان حرفه‌ای و دوره‌های تخصصی زبان حرفه‌ای ارائه می‌شوند. پیش‌نیاز دوره‌های زبان حرفه‌‌ای، دوره‌های یکپارچگی هستند: در دوره های یکپارچگی، مهاجران زبان آلمانی روزمره را یاد می گیرند. پس از آن، در دوره‌های زبان حرفه‌ای مهاجران کارجو برای بازار کار آماده می‌شوند.

دوره‌های زبان حرفه‌ای از دوره‌های مختلف تشکیل شده‌اند. این دوره‌ها با یکدیگر ترکیب می‌شوند و نیز به برنامه‌های آژانس فدرال کار متصل می‌شوند.

سؤالات متداول

3 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی