مرکز یکپارچگی

مرکز ادغام در خیابان وینر 12 در برمرهافن واقع شده است. پیشنهادات مختلفی برای پناهندگان و مهاجران وجود دارد. این موسسه یک مرکز پذیرش پناهندگان است. اما مراکز مشاوره، دوره‌ها و فعالیت‌های تفریحی مختلفی نیز در مرکز ادغام وجود دارند.

در دسترس بودن پیشنهادها در مرکز ادغام را می توانید در قسمت «پیشنهادها» مشاهده کنید.

سؤالات متداول

3 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی