قرارداد کاری و پرداخت حقوق

اگر شغلی پیدا کردید، یک قرارداد کاری نیز دریافت خواهید نمود. قرارداد کاری بسیار مهم است زیرا شامل همه شرایط کار شما می باشد. این قرارداد حقوق و تعهدات شما به عنوان یک کارمند را در بر می گیرد. به عنوان مثال موارد زیر در آن ذکر می شود:
– چه مدت از شما انتظار می رود که در شرکت کار کنید یا اینکه به طور موقت یا دائم شاغل هستید
– وظایف شما چیست
– چه مقدار کار در هفته باید انجام دهید و اضافه کاری به چه صورت است
– چقدر حقوق می گیرید
– آیا پرداخت های ویژه یا ساعات کاری ویژه ای وجود دارد یا خیر
– چند روز در سال می توانید مرخصی بگیرید
– مدت زمان فسخ چقدر است
– اگر نتوانید کار کنید چه اتفاقی می افتد

قبل از امضای قرارداد کار، باید آن را با دقت بخوانید و مطمئن باشید که همه چیز موجود در آن را می فهمید. اگر مطمئن نیستید و می خواهید قرارداد را بررسی کنید، می توانید این کار را به عنوان مثال در مرکز مشاوره ادغام منصفانه یا اتاق کارمندان انجام دهید. قرار ملاقات بگذارید و حتماً قرارداد کاریتان را با خود بیاورید.

اگر قراردادی از طرف کارفرمای خود دریافت نکرده اید، حتماً آن را درخواست کنید. یک قرارداد کاری برای حمایت از شما برای مثال در مقابل کار غیرقانونی یا در برابر بیکاری ناگهانی مهم است.

سؤالات متداول

1 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی