دین و باور

برای بسیاری از افراد در برمرهافن، دین بخشی از زندگی روزمره است. دین‌های مختلف وجود دارند که می‌توانید مراسم‌های مربوط به آنها را در مراکز دینی مختلف مانند کلیساها، مساجد یا معابد به جا آورید.

در آلمان، آزادی مذاهب وجود دارد. یعنی هر کس می‌تواند دین خود را داشته باشد و مناسک آن را انجام دهد. اعمال تبعیض علیه یک نفر به دلیل دین او، ممنوع است. از همه ادیان استقبال می‌شود. نداشتن دین نیز امری عادی است.

سؤالات متداول

2 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی