دوره های آشنایی اولیه

دوره های آشنایی اولیه، به ویژه در مرحله نخست ورود شما به آلمان به شما کمک می کنند. شما جنبه های مهم زندگی روزمره را در آلمان یاد می گیرید. به این ترتیب دانش زبان آلمانی خود را بهتر می کنید.

دوره های هدایت اولیه عمدتاً برای پناهجویانی است که چشم انداز نامشخصی برای اقامت دارند. اگر که جای خالی وجود داشته باشد، پناهجویانی که چشم‌انداز خوبی برای اقامت دارند نیز در صورتی که شرکت در دوره ادغام (هنوز) امکان‌پذیر نباشد، می‌توانند در دوره‌ها شرکت کنند. افراد در سنین مدرسه نمی توانند در دوره ها شرکت کنند. شرکت در دوره هدایت اولیه داوطلبانه است.

در برمن و برمرهافن دوره های هدایت اولیه توسط مرکز آموزش بزرگسالان و مالتزر به نمایندگی از BAMF انجام می شود.

سؤالات متداول

1 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی