Момичета

  • Равни права за жените – ZGF
  • „Телефон за момичета“ – Инициатива Помощ за младежта – Бремерхафен
  • Консултация за жени – pro familia Бремерхафен