گروه آواز – جماعت کلیسایی پروتستان، لوتری، مریم مقدس و عیسی مسیح

آوازخوانی گروهی با آوازخوان مذهبی اِوا شاد گروه کُر کلیسای پروتستان یک گروه آوازخوانی بزرگ است که بیش از همه، برنامه‌های آواز مذهبی را اجرا می‌کند.
همچنین در تمرین‌های گروه کُر، تمرین‌های صدا انجام می‌شوند، طوری که افراد می‌توانند صدای خود را از نظر آوازی گسترش دهند.

At the moment many counselling offices are closed to the public. Please ask via phone or email if they still offer counselling. In many cases counselling can be done by phone or email. Many other offices and venues are completely closed. Most of the courses and activities have been canceled. If you need to know about the status of this place or activity, please contact them first.
Providerجماعت کلیسایی پروتستان، لوتری، مریم مقدس و عیسی مسیح
AddressGemeindehaus der Christuskirche, Schillerstr. 1, 27570 Bremerhaven
Time

Probenzeiten: freitags 19.45-22.00 Uhr

Contact PersonKantorin Eva Schad
Phone+49 471 200290
Emailkreiskantorin@gmx.de
Websitekreiskantorat-bremerhaven.de
Eingang Gemeindehaus Christuskirche
© Ev.-luth. Marien- und Christuskirchengemeinde
جماعت کلیسایی پروتستان، لوتری، مریم مقدس و عیسی مسیح

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.