Право

Право и справедливост в по-широк смисъл са гарантирани в Германия от конституцията и са ценени високо. Правната система е много широко разнообразна и обхваща всички аспекти на живота. За това в Германия сте толкова по-защитен.

Ако обаче имате специални правни въпроси, се препоръчва ангажирането на адвокат или осъществяването на контакт със съответните консултантски центрове или помощни организации, които могат в този случай да Ви помогнат.

Важно е да се вземе предвид, че много писма от органа включват така наречено „указание за реда на обжалване„. Това означава, че имате възможността да подадете възражение срещу съответното писмо. За да не пропуснете срока за това (т.е. да не се пропусне срока за възражението), трябва да отваряте бързо Вашите писма и да получавате помощ от доверени лица.

Информация, указания и изявления относно хода на процедурите по предоставяне на убежище и защита на бежанците ще получите на уеб страницата на федералната служба за миграцията и бежанците.

Предложения от Пазара

Подтеми